Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Quần thể bị diệt vong khi mất đi một số nhóm trong các nhóm tuổi

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Quần thể bị diệt vong khi mất đi một số nhóm trong các nhóm tuổi

A.đang sinh sản và sau sinh sản.

B.đang sinh sản.

C.trước sinh sản và sau sinh sản.

D.trước sinh sản và đang sinh sản.

Lời giải:

Đáp án D