Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Ốc sống dưới đáy hồ thuộc về

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Ốc sống dưới đáy hồ thuộc về

A.quần thể sinh vật.

B.quần xã sinh vật.

C.đàn ốc.

D.một nhóm hỗn hợp không phải là quần thể cũng không phải là quần xã.

Lời giải:

Đáp án B