Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Nhóm vi sinh vật nào dưới đây không tham gia vào việc cố định nitơ?

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Nhóm vi sinh vật nào dưới đây không tham gia vào việc cố định nitơ?

A.Rhizobium.

B.Nostoc.

C.Anabaena.

D.Pseudomonas.

Lời giải:

Đáp án D