Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Đột biến gen là

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Đột biến gen là

A.sự biến đổi tạo ra những alen mới.

B.sự biến đổi tạo nên những kiểu hình mới.

C.sự biến đổi một hay một số cặp nuclêôtit trong gen.

D.sự biến đổi một cặp nuclêôtit trong gen.

Lời giải:

Đáp án C