Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Loài người xuất hiện vào đại nào sau đây?

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Loài người xuất hiện vào đại nào sau đây?

A.Đại Cổ sinh.

B.Đại Tân sinh.

C.Đại Trung sinh.

D.Đại Nguyên sinh, Thái sinh.

Lời giải:

Đáp án B