Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Học thuyết tế bào cho rằng

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Học thuyết tế bào cho rằng

A.tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.

B.tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào.

C.tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến động vật, nấm đều được cấu tạo từ tế bào.

D.tất cả các cơ thể sinh vật từ đơn bào đến nấm, thực vật đều được cấu tạo từ tế bào.

Lời giải:

Đáp án A