Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội là phương thức thường được thấy ở

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội là phương thức thường được thấy ở

A.thực vật.

B.động vật di chuyển xa.

C.động vật ít di chuyển xa.

D.động vật kí sinh.

Lời giải:

Đáp án A