Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Dấu hiệu nào không phải của tiến bộ sinh học?

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Dấu hiệu nào không phải của tiến bộ sinh học?

A.Số lượng cá thể tăng dần, tỉ lệ sống sót ngày càng cao.

B.Số lượng cá thể giảm dần, tỉ lệ sống sót ngày càng cao.

C.Khu phân bố mở rộng và liên tục.

D.Phân hóa nội bộ ngày càng đa dạng và phong phú.

Lời giải:

Đáp án B