Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Đặc điểm nào sau đây không đúng với tiến hóa nhỏ?

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Đặc điểm nào sau đây không đúng với tiến hóa nhỏ?

A.Diễn ra trong phạm vi của loài, với quy mô nhỏ.

B.Diễn ra trong thời gian lịch sử tương đối ngắn.

C.Có thể nghiên cứu bằng thực ngiệm.

D.Diễn ra trong thời gian lịch sử rất lâu dài.

Lời giải:

Đáp án D