Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Cơ thể sống xuất hiện đầu tiên thuộc sinh vật nào sau đây?

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Cơ thể sống xuất hiện đầu tiên thuộc sinh vật nào sau đây?

A.Động vật.

B.Thực vật.

C.Nấm

D.Nhân sơ

Lời giải:

Đáp án D