Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Cơ thể sinh vật có số lượng bộ NST đơn bội trong nhân tế bào sinh dưỡng tăng lên số nguyên lần (3n, 4n, 5n,…) đó là dạng nào trong các dạng sau đây?

Câu 5:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Cơ thể sinh vật có số lượng bộ NST đơn bội trong nhân tế bào sinh dưỡng tăng lên số nguyên lần (3n, 4n, 5n,…) đó là dạng nào trong các dạng sau đây?

A. Thể lưỡng bội.

C. Thể đa bội.

B. Thể đơn bội.

D. Thể lệch bội.

Lời giải:

Đáp án C