Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy chọn phương án đúng nhất. Thành quả của công nghệ gen là

Câu 5:

Hãy chọn phương án đúng nhất. Thành quả của công nghệ gen là

A.tuyển chọn được các gen mong muốn ở vật nuôi, cây trồng.

B.cấy được gen của động vật vào thực vật.

C.cấy được gen của người vào vi sinh vật.

D.tất cả các phương án trên.

Lời giải:

Đáp án D