Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Gen xác định nhóm máu có 3 alen là IA, IB và IO. Trong quần thể người, sự tổ hợp của chúng tạo nên 4 nhóm máu: nhóm máu A có 2 kiểu gen IAIA, IAIO; nhóm máu B có 2 kiểu gen IBIB, IBIO; nhóm máu AB có 1 kiểu gen IAIB;

Câu 5:

Gen xác định nhóm máu có 3 alen là , . Trong quần thể người, sự tổ hợp của chúng tạo nên 4 nhóm máu: nhóm máu A có 2 kiểu gen , ; nhóm máu B có 2 kiểu gen , ; nhóm máu AB có 1 kiểu gen ; nhóm máu O có 1 kiểu gen . Một gia đình có hai anh em sinh đôi cùng trứng. Vợ của người anh có nhóm máu A; 2 con của họ một người có nhóm máu B và một người có nhóm máu AB. Vợ của người em có nhóm máu B, 2 con của họ một người có nhóm máu A và một người có nhóm máu AB. Hãy xác định kiểu gen và kiểu hình của những người trong gia đình 2 anh em sinh đôi này, viết sơ đồ lai minh họa.

Lời giải:

Xác định kiểu gen của gia đình người anh và gia đình người em:

* Xét gia đình người anh:

-Vợ người anh mang nhóm máu A nên không sinh giao tử .

-Con có nhóm máu AB suy ra kiểu gen là .Vậy người anh phải tạo ra giao tử .

-Con có nhóm máu B nhận 1 giao tử từ bố vậy giao tử kia nhận từ mẹ chỉ có thể là .Kiểu gen của người con này là: .

-Kết hợp phân tích trên mẹ có kiểu gen là .

* Xét gia đình người em:

-Vợ người em mang nhóm máu B nên không sinh giao tử .

-Con có nhóm máu AB, suy ra kiểu gen là , chỉ có thể nhận giao tử từ bố. Vậy người em phải tạo ra giao tử .

-Con có nhóm máu A nhận 1 giao tử từ bố vậy giao tử kia nhận từ mẹ chỉ có 1 thể là . Kiểu gen của người con này là: .

-Kết hợp phân tích trên mẹ có kiểu gen là: .

* Xác định kiểu gen của hai người bố sinh đôi:

Từ hai phân tích trên thấy rằng 2 anh em sinh đôi cùng trứng có kiểu gen trong nhân tế bào. Người anh tạo được một giao tử , người em tạo được giao tử , nên 2 anh em có cùng kiểu gen là và kiểu hình là nhóm máu AB.

* Sơ đồ lai minh họa:

-Gia đình người anh:

P:      ×   

Gt:    ; ;

:    ;

-Gia đình người em

P:      ×   

Gt:   ; ;

:    ;