Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Chọn phương án trả lời đúng. Phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt đậu di truyền độc lập vì A.tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng đều 3 trội : 1 lặn.

Câu 5:

Chọn phương án trả lời đúng. Phân tích kết quả thí nghiệm, Menđen cho rằng màu sắc và hình dạng hạt đậu di truyền độc lập vì

A.tỉ lệ phân li từng cặp tính trạng đều 3 trội : 1 lặn.

B. có 4 kiểu hình

C. xuất hiện các biến dị tổ hợp.

D.tỉ lệ mỗi kiểu hình ở bằng tích xác suất của các tính trạng hợp thành nó.

Lời giải:

Đáp án D