Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Bộ lông của gà được xác định bởi 2 cặp gen không alen di truyền độc lập. Ở một cặp, gen trội C xác định bộ lông màu, gen lặn c xác định bộ lông trắng. Ở cặp gen kia, gen trội I át chế màu, gen lặn i không át chế màu.

Câu 5:

Bộ lông của gà được xác định bởi 2 cặp gen không alen di truyền độc lập. Ở một cặp, gen trội C xác định bộ lông màu, gen lặn c xác định bộ lông trắng. Ở cặp gen kia, gen trội I át chế màu, gen lặn i không át chế màu. Cho hai nòi gà thuần chủng lông màu CCii và lông trắng ccII giao phối với nhau được gà . Cho gà tiếp tục giao phối với nhau thì tỉ lệ kiểu hình ở sẽ như thế nào?

Lời giải:

Theo đề bài, tính trạng tuân theo tương tác át chế, gen I át chế các gen còn lại.

-Sơ đồ lai:

P:      CCii   ×   ccII

GP:      Ci         cI

:            CcIi (100% lông trắng)

× :      CcIi      ×      CcIi

GP:      CI, Ci, cI, ci      CI, Ci, cI, ci

:   9 C-I- + 3ccI- + 1ccii: lông trắng + 3C-ii: lông màu