Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Trong những quần xã phân bố ở vùng nhiệt đới và ôn đới thì quần xã nào có mức đa dạng về loài cao hơn? Hãy giải thích.

Câu 4:

Trong những quần xã phân bố ở vùng nhiệt đới và ôn đới thì quần xã nào có mức đa dạng về loài cao hơn? Hãy giải thích.

Lời giải:

Quần xã phân bố vùng nhiệt đới có mức đa dạng về loài cao hơn quần xã phân bố ở vùng ôn đới vì:

-Điều kiện sống thuận lợi như: nhiệt độ, lượng mưa cao và khá ổn định.

-Sinh cảnh và nơi sống phân hóa đa dạng hơn.

-Xuất hiện nhiều nguồn thức ăn mới, nhất là thức ăn thực vật và mùn bã thực vật.