Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Tác động của các yếu tố ngẫu nhiên đến vốn gen của quần thể như thế nào?

Câu 4:

Tác động của các yếu tố ngẫu nhiên đến vốn gen của quần thể như thế nào?

Lời giải:

Tần số tương đối của các alen trong một quần thể có thể thay đổi đột ngột do một yếu tố ngẫu nhiên nào đó. Hiện tượng này còn được gọi là biến động di truyền, thường xảy ra trong những quần thể nhỏ. Số lượng cá thể của nhóm càng ít thì độ dao động của tần số gen càng cao.