Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Sự biểu hiện của các đột biến giao tử, đột biến tiền phôi và đột biến xôma như thế nào?

Câu 4:

Sự biểu hiện của các đột biến giao tử, đột biến tiền phôi và đột biến xôma như thế nào?

Lời giải:

- Sự biểu hiện của các đột biến giao tử: Nếu đột biến gen phát sinh trong quá trình giảm phân tạo giao tử thì sẽ tạo thành giao tử đột biến, qua thụ tinh đi vào hợp tử ở trạng thái dị hợp.

   +Nếu gen đột biến trội sẽ được biểu hiện kiểu hình ngay ở cơ thể.

   +Nếu gen đột biến lặn thì nó sẽ không biểu hiện kiểu hình. Qua giao phối, gen đột biến lặn được phát tán trong quần thể, khi gặp tổ hợp gen đồng hợp lặn thì đột biến mới biểu hiện kiểu hình.

- Sự biểu hiện của các đột biến xôma: Phát sinh ở tế bào sinh dưỡng (tế bào xôma) qua nguyên phân đột biến, sau đó sẽ được nhân lên ở một mô, 1 cơ quan, 1 phần cơ thể, gọi là thể khảm (nếu là đột biến gen trội)

Đột biến x ô ma chỉ duy trì qua sinh sản sinh dưỡng, không di truyền qua sinh sản hữu tính.

- Sự biểu hiện của các đột biến tiền phôi: Xảy ra ở những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử (giai đoạn tạo từ 2 → 8 phôi bào). Đột biến đi vào giao tử, di truyền lại cho thế hệ sau bằng sinh sản hữu tính.