Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Ở người, tính trạng tóc quăn do gen A, tóc thẳng do gen a nằm trên NST thường quy định; còn bệnh mù màu đỏ, lục do gen lặn m nằm trên NST giới tính X gây nên.

Câu 4:

Ở người, tính trạng tóc quăn do gen A, tóc thẳng do gen a nằm trên NST thường quy định; còn bệnh mù màu đỏ, lục do gen lặn m nằm trên NST giới tính X gây nên.

a) Bố và mẹ tóc quăn, mắt bình thường sinh ra một con trai tóc quăn, mù màu đỏ, lục. Hãy xác định kiểu gen của bố, mẹ.

b) Với hai gen quy định hai tính trạng trên, tối đa có thể tạo ra bao nhiêu loại kiểu gen khác nhau trong quần thể người?

Lời giải:

* Xác định kiểu gen của bố mẹ

-Xét bệnh mù màu:

Con trai bị bệnh mù màu phải có kiểu gen Y, từ mẹ, suy ra kiểu gen của mẹ là . Bố bình thường nên kiểu gen của bố là: Y.

-Xét tính trạng dạng tóc:

Bố tóc quăn, mẹ tóc quăn, con trai tóc quăn suy ra kiểu gen của bố mẹ có thể là:

            AA  x  AA

Hoặc   AA  x  Aa

Hoặc   Aa  x  Aa

-Kết hợp cả hai tính trạng suy ra kiểu gen của bố mẹ có thể là:

  ×  Y

Hoặc     ×  Y

Hoặc     ×  Y

Hoặc     ×  Y

* Số lượng loại kiểu gen tối đa có thể được tạo ra trong quần thể:

-Tính trạng dạng tóc tạo tối đa 3 kiểu gen AA, Aa, aa.

-Tính trạng bệnh mù màu tạo tối đa 5 kiểu gen: , , , Y, Y.

→ Tổ hợp cả hai tính trạng sẽ là: 3 x 5 = 15 loại kiểu gen.