Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Ở người, gen M quy định mắt bình thường, gen m quy định mù màu (đỏ và lục). Mẹ (1) và bố (2) đều bình thường, sinh được một trai (3) mù màu và một gái (4) bình thường.

Câu 4:

Ở người, gen M quy định mắt bình thường, gen m quy định mù màu (đỏ và lục). Mẹ (1) và bố (2) đều bình thường, sinh được một trai (3) mù màu và một gái (4) bình thường. Người con gái lớn lên và lấy chồng (5) bị mù màu, sinh được một gái (6) bình thường và một gái (7) mù màu. Xác định kiểu gen của 7 người trong gia đình đó.

Lời giải:

-Bệnh thường gặp ở nam và ít gặp ở nữ → gen gây bệnh nằm trên NST X.

-Con trai (3) và chồng cô con gái (5) bị mù màu: XmY.

-Bố (2) bình thường: XMY.

-Con gái (7) mù màu: XmXm.

-Con trai (3) mù màu và bố mẹ bình thường → mẹ (1): XMXm.

-Con gái (4) bình thường sinh có gái mù màu → con gái (4): XMXm.

-Con gái (6) bình thường nhận giao tử Xm từ bố bị bệnh → con gái (6): XMXm