Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Ở ngô, kiểu gen AA quy định hạt màu xanh, Aa-màu tím, aa-màu vàng; gen B quy định hạt trơn át hoàn toàn gen b quy định hạt nhăn. Các gen quy định màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau.

Câu 4:

Ở ngô, kiểu gen AA quy định hạt màu xanh, Aa-màu tím, aa-màu vàng; gen B quy định hạt trơn át hoàn toàn gen b quy định hạt nhăn. Các gen quy định màu sắc và hình dạng hạt di truyền độc lập với nhau. Cho hai dòng ngô thuần chủng hạt xanh, trơn và hạt vàng, nhăn giao phấn với nhau được . Sau đó, cho giao phấn với nhau được có kết quả như thế nào về kiểu gen và kiểu hình?

Lời giải:

P thuần chủng hạt xanh, trơn: AABB

P thuần chủng hạt vàng, nhăn: aabb

Sơ đồ lai:

P:      AABB   ×   aabb

GP:      AB         ab

:         AaBb (100% hạt tím, trơn)

× :      AaBb   ×   AaBb

GP:      AB, Ab, aB, ab   AB, Ab, aB, ab

:

:   1AABB + 2AABb: 3 hạt xanh, trơn         

2AaBB + 4AaBb: 6 hạt tím, trơn

         1AAbb: 1 hạt xanh, nhăn

         2Aabb: 2 hạt tím, nhăn

         1aaBB + 2 aaBb: 3 hạt xanh, trơn

         1 aabb: 1 hạt xanh, nhăn