Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Những tài liệu địa lí sinh vật học có giá trị gì với lí thuyết tiến hóa?

Câu 4:

Những tài liệu địa lí sinh vật học có giá trị gì với lí thuyết tiến hóa?

Lời giải:

-Những tài liệu địa lí sinh vật học có giá trị với lí thuyết tiến hóa vì đã chứng minh:

   + Mỗi loài sinh vật đã phát sinh trong một thời kỳ lịch sử nhất định, tại một vùng nhất định. Từ vùng trung tâm đó, loài đã mở rộng phạm vi phân bố và tiến hóa theo con đường phân li, thích nghi với những điều kiện địa lí, sinh thái khác nhau.

   + Cách li địa lí là nhân tố thúc đẩy sự phân li của các loài. Những vùng tách riêng càng sớm thì càng có nhiều dạng đặc hữu và dạng địa phương càng sai khác nhiều hơn với các dạng tương ứng ở vùng lân cận.