Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Những nhân tố sinh thái hữu sinh gồm những nhân tố nào?

Câu 4:

Những nhân tố sinh thái hữu sinh gồm những nhân tố nào?

Lời giải:

-Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm sinh vật là các mối quan hệ giữa các sinh vật với nhau (quan hệ hỗ trợ hay đối địch).

-Sinh vật có những đặc điểm thích nghi về hình thái, sinh lí – sinh thái và tập tính để tồn tại và phát triển, duy trì trạng thái cân bằng sinh học trong tự nhiên.

-Các mối quan hệ: cộng sinh, hội sinh, hợp tác, cạnh tranh, ức chế cảm nhiễm, sinh vật này ăn sinh vật khác, kí sinh…