Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Nêu những điểm giống và khác nhau giữa nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ (E. coli) với nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực.

Câu 4:

Nêu những điểm giống và khác nhau giữa nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ (E. coli) với nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực.

Lời giải:

Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ (E. coli) Nhân đôi ADN ở sinh vật nhân thực Giống nhau Cơ chế giống nhau:

- ADN mẹ tách ra hình thành một cấu trúc dạng chữ Y.

- Mạch khuôn có đầu 3’OH thì mạch mới bổ sung được tổng hợp liên tục theo chiều 5’ → 3’

- Mạch khuôn có đầu 5’P thì tổng hợp mạch bổ sung theo từng đoạn Okazaki.

- Hệ enzim xúc tác giống nhau.

- Nhân đôi ADN theo nguyên tắc: bổ sung và bán bảo toàn.

Khác nhau - Xảy ra ở 1 đơn vị nhân đôi (diễn ra trên 1 phân tử ADN).

- Thời gian nhân đôi của tất cả ADN dài hơn.

- Số lượng enzim tham gia ít hơn.

- Xảy ra ở nhiều đơn vị nhân đôi (diễn ra đồng thời nhiều phân tử ADN).

- Thời gian nhân đôi của tất cả ADN ngắn hơn.

- Số lượng enzim tham gia nhiều hơn.