Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Nêu luận điểm cơ bản trong thuyết tiến hóa bằng những đột biến trung tính của Kimura. Thuyết này có phủ nhận thuyết tiến hóa bằng con đường chọn lọc tự nhiên không?

Câu 4:

Nêu luận điểm cơ bản trong thuyết tiến hóa bằng những đột biến trung tính của Kimura. Thuyết này có phủ nhận thuyết tiến hóa bằng con đường chọn lọc tự nhiên không?

Lời giải:

-Luận điểm cơ bản trong thuyết tiến hóa bằng những đột biến trung tính của Kimura:

   + Đa số đột biến ở cấp độ phân tử là các đột biến trung tính.

   + Sự tiến hóa diễn ra bằng sự củng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính không liên quan với tác dụng tích lũy của chọn lọc tự nhiên.

   + Sự đa dạng trong cấu trúc của các đại phân tử prôtêin được xác minh bằng phương pháp điện di có liên quan đến sự củng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính, khó có thể giải thích bằng tác dụng định hướng của chọn lọc tự nhiên.

   + Sự đa hình cân bằng trong quần thể đã chứng minh cho quá trình củng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính.

   + Trong sự đa hình cân bằng, không có sự thay thế hoàn toàn một alen này bằng một alen khác, mà là sự ưu thế duy trì thể dị hợp về một hoặc một số cặp alen nào đó.

-Thuyết tiến hóa bằng những đột biến trung tính của Kimura đề cập tới sự tiến hóa ở cấp phân tử và chỉ bổ sung cho thuyết tiến hóa bằng con đường tự nhiên.