Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Nêu các hướng tiến hóa của các nhóm loài. Vì sao các nhóm sinh vật có nhịp điệu tiến hóa không đều?

Câu 4:

Nêu các hướng tiến hóa của các nhóm loài. Vì sao các nhóm sinh vật có nhịp điệu tiến hóa không đều?

Lời giải:

Lịch sử phát triển của một loài hay một nhóm loài có thể đã diễn ra theo một trong hai hướng chính là tiến bộ sinh học hay thoái bộ sinh học.

-Tiến bộ sinh học là xu hướng phát triển ngày càng mạnh biểu hiện ở 3 dấu hiệu:

   + Số lượng cá thể tăng dần, tỉ lệ sống sót ngày càng cao.

   + Khu phân bố mở rộng và liên tục.

   + Phân hóa nội bộ ngày càng đa dạng và phong phú.

-Thoái hóa sinh học là xu hướng ngày càng bị tiêu diệt biểu hiện ở 3 dấu hiệu

   + Số lượng cá thể giảm dần, tỉ lệ sống sót ngày càng thấp.

   + Khu phân bố ngày càng thu hẹp và trở nên gián đoạn.

   + Nội bộ ngày càng ít phân hóa, một số nhóm trong đó hiếm dần và cuối cùng là diệt vong.

-Kiên định sinh học: Dấu hiệu của hướng này là duy trì sự thích nghi ở mức độ nhất định, số lượng cá thể không tăng mà cũng không giảm.

→ Trong lịch sử, các nhóm sinh vật tiến hóa với những tốc độ không đều nhau. Trong ba hướng, tiến bộ sinh học là hướng quan trọng nhất.