Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Khi lai thuận và nghịch hai dòng chuột thuần chủng lông xám và lông trắng với nhau đều được F1 toàn lông xám. Cho chuột F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 có 31 con lông xám và 10 con lông trắng.

Câu 4:

Khi lai thuận và nghịch hai dòng chuột thuần chủng lông xám và lông trắng với nhau đều được F1 toàn lông xám. Cho chuột F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 có 31 con lông xám và 10 con lông trắng.

a) Hãy giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

b) Cho chuột F1 giao phối với chuột lông trắng thì kết quả của phép lai như thế nào?

Lời giải:

a) F1 toàn lông xám → Lông xám trội hoàn toàn so với lông trắng.

F2 có tỉ lệ 3 lông xám : 1 lông trắng → Tính trạng di truyền theo quy luật phân li.

-Quy ước gen: A – lông xám; a – lông trắng.

-Sơ đồ lai:

P:            AA            ×            aa

GP:            A                            a

F1:                       Aa (100% lông xám)

F1 × F1:                Aa            ×            Aa

GP:                    A, a                            A, a

F2:                           1AA : 2Aa : 1aa

Kiểu hình:                           3 lông xám : 1 lông trắng

b) Sơ đồ lai:

F1 × Chuột lông trắng:            Aa        ×        aa

GP:                                           A, a                       a

F2:                                         1Aa : 1aa

Kiểu hình:                           1 lông xám : 1 lông trắng