Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.4. Bảng 65.4: Các đặc điểm cơ bản trong quá trình phát sinh sự sống và loài người

Câu 4:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 65.4.

Bảng 65.4: Các đặc điểm cơ bản trong quá trình phát sinh sự sống và loài người

Lời giải: