Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 31.2. Bảng 31.2. Cơ chế của các dạng đột biến

Câu 4:

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 31.2.

Bảng 31.2. Cơ chế của các dạng đột biến

Lời giải: