Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Trường hợp nào dưới đây thuộc thể lệch bội?

Câu 4:

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Trường hợp nào dưới đây thuộc thể lệch bội?

A.Tế bào sinh dưỡng mang 3 NST về một cặp NST nào đó.

B.Tế bào sinh dưỡng có bộ NST là 3n.

C.Tế bào sinh dưỡng thiếu một NST trong bộ NST.

D.Cả A và C.

Lời giải:

Đáp án D