Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Thực chất của phương pháp cấy truyền phôi là

Câu 4:

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Thực chất của phương pháp cấy truyền phôi là

A.tạo ra nhiều cá thể từ một phôi ban đầu.

B.phối hợp vật liệu di truyền của nhiều loài trong một phôi.

C.cải biến thành phần của phôi theo hướng có lợi cho con người.

D.cả A, B và C

Lời giải:

Đáp án A