Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Thành phần cấu tạo của opêron Lac bao gồm

Câu 4:

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Thành phần cấu tạo của opêron Lac bao gồm

A.một vùng vận hành (O) và một nhóm gen cấu trúc.

B.một vùng khởi động (P) và một nhóm gen cấu trúc.

C.một vùng khởi động (P), một vùng vận hành (O) và một nhóm gen cấu trúc.

D.một vùng khởi động (P), một vùng vận hành (O), một nhóm gen cấu trúc và gen điều hòa (R).

Lời giải:

Đáp án C