Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Mục đích của việc gây đột biến ở vật nuôi và cây trồng là

Câu 4:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Mục đích của việc gây đột biến ở vật nuôi và cây trồng là

A.tạo nguồn biến dị cho công tác chọn giống.

B.làm tăng khả năng sinh sản của cá thể.

C.làm tăng năng suất ở vật nuôi, cây trồng.

D.cả A, B và C.

Lời giải:

Đáp án A