Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Một nuclêôxôm có cấu trúc gồm

Câu 4:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Một nuclêôxôm có cấu trúc gồm

A.phân tử histôn được quấn bởi một đoạn ADN dài 146 cặp nuclêôtit.

B.lõi là 8 phân tử histôn được một đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 7/4 vòng.

C.9 phân tử histôn được quấn quanh bởi đoạn ADN chứa 140 cặp nuclêôtit.

D.lõi là đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêôtit được bọc ngoài bởi 8 phân tử histôn.

Lời giải:

Đáp án B