Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Một hệ thực nghiệm có đầy đủ các nhân tố môi trường vô sinh, nhưng người ta chỉ cấy vào đó tảo lục và vi sinh vật phân hủy. Hệ đó được gọi đúng là

Câu 4:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Một hệ thực nghiệm có đầy đủ các nhân tố môi trường vô sinh, nhưng người ta chỉ cấy vào đó tảo lục và vi sinh vật phân hủy. Hệ đó được gọi đúng là

A.quần thể sinh vật.

B.quần xã sinh vật.

C.hệ sinh thái.

D.một tổ hợp sinh vật khác loài.

Lời giải:

Đáp án C