Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Kết quả của biến dị tổ hợp do lai trong chọn giống là

Câu 4:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Kết quả của biến dị tổ hợp do lai trong chọn giống là

A.tạo ra sự nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao.

B.tạo ra sự đa dạng về gen trong chọn giống cây trồng, vật nuôi.

C.chỉ tạo ra sự đa dạng về kiểu hình của cây trồng, vật nuôi trong chọn giống.

D.tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất mới.

Lời giải:

Đáp án B