Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Dây tơ hồng trên các tán cây trong rừng là ví dụ về mối quan hệ nào?

Câu 4:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Dây tơ hồng trên các tán cây trong rừng là ví dụ về mối quan hệ nào?

A.Cộng sinh.

B.Cạnh tranh.

C.Kí sinh.

D.Hội sinh.

Lời giải:

Đáp án C