Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy cho biết nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống sinh vật.

Câu 4:

Hãy cho biết nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống sinh vật.

Lời giải:

Nhiệt độ tác động mạnh đến hình thái, cấu trúc cơ thể, tuổi thọ, các hoạt động sinh lí – sinh thái và tập tính của sinh vật. Nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trao đổi chất.

Theo thân nhiệt, sinh vật gồm nhóm biến nhiệt và nhóm đồng nhiệt.

-Ở sinh vật biến nhiệt: thân nhiệt biến đổi theo nhiệt độ môi trường. Sinh vật điều chỉnh thân nhiệt thông qua sự trao đổi nhiệt trực tiếp với môi trường. Nhiệt được tích lũy trong một giai đoạn phát triển hay cả đời sống tuân theo công thức:

T = (x – k)n

Trong đó: T: Tổng nhiệt hữu hiệu ngày

                  x: Nhiệt độ môi trường

                  k: Nhiệt độ ngưỡng của sự phát triển

                  n: Số ngày để hoàn thành một giai đoạn hay cả đời sống của sinh vật

-Sinh vật đồng nhiệt: có thân nhiệt ổn định, độc lập với sự biến đổi của nhiệt độ môi trường. Do vậy, nhóm này có khả năng phân bố rộng.