Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy cho biết khái niệm về sản lượng sinh vật sơ cấp và thứ cấp.

Câu 4:

Hãy cho biết khái niệm về sản lượng sinh vật sơ cấp và thứ cấp.

Lời giải:

-Sản lượng sinh vật sơ cấp được sinh vật sản xuất, trước hết là thực vật và tảo tạo ra trong quá trình quang hợp.

   + Trong quang hợp, cây xanh chỉ tiếp nhận 0,2 – 0,5% tổng lượng bức xạ để tạo ra sản lượng sinh vật sơ cấp thô, khoảng 60 – 70% còn lại được tích lũy làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.

PN=PG – R

PN: là sản lượng sơ cấp tinh; PG: là sản lượng sơ cấp thô; R: là phần hô hấp của thực vật.

   + Sản lượng sơ cấp tinh cung cấp thức ăn cho các động vật ăn cỏ. Sinh vật ăn cỏ lại là thức ăn cho vật ăn thịt…, năng lượng được chuyển theo dòng qua chuỗi thức ăn và phần lớn bị thất thoát dưới dạng nhiệt, hô hấp ra ngoài môi trường.

-Sản lượng sinh vật thứ cấp: được hình thành bởi các loài sinh vật dị dưỡng, chủ yếu là động vật. Các chất hữu cơ giàu năng lượng do các sinh vật di dưỡng tạo nên là sản lượng sinh vật thứ cấp. Theo quy luật, tổng sản lượng của mỗi bậc dinh dưỡng ngày càng giảm theo chiều dài của chuỗi thức ăn, trong đó vật dữ đầu bảng có tổng sản lượng nhỏ nhất.