Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Chu trình phôtpho khác với các chu trình H2O, CO2 và N2 ở những điểm cơ bản nào?

Câu 4:

Chu trình phôtpho khác với các chu trình O, ở những điểm cơ bản nào?

Lời giải:

-Có nguồn gốc từ vỏ phong hóa của trái đất.

-Sau khi tham gia vào chu trình, phần lớn photpho bị thất thoát. Chu trình photpho là chu trình không hoàn toàn.