Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Chọn phương án trả lời đúng. Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp trong quá trình dịch mã? A. mARN B. ADN C. tARN D. Ribôxôm

Câu 4:

Chọn phương án trả lời đúng. Thành phần nào sau đây không tham gia trực tiếp trong quá trình dịch mã?

A. mARN        B. ADN        C. tARN        D. Ribôxôm

Lời giải:

Đáp án B