Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Chọn phương án trả lời đúng nhất. Trong các dạng đột biến cấu trúc NST sau đây, dạng nào thường gây hậu quả lớn nhất?

Câu 4:

Chọn phương án trả lời đúng nhất. Trong các dạng đột biến cấu trúc NST sau đây, dạng nào thường gây hậu quả lớn nhất?

A.Đảo đoạn NST.

B.Mất đoạn lớn NST.

C.Lặp đoạn NST.

D.Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ.

Lời giải:

Đáp án B