Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cho rằng ở bò, kiểu gen AA quy định lông hung đỏ, Aa – lông khoang, aa – lông trắng. Một đàn bò có 4169 con lông hung đỏ, 3780 con lông khoang, 756 con lông trắng. Xác định tần số tương đối của các alen A và a.

Câu 4:

Cho rằng ở bò, kiểu gen AA quy định lông hung đỏ, Aa – lông khoang, aa – lông trắng. Một đàn bò có 4169 con lông hung đỏ, 3780 con lông khoang, 756 con lông trắng. Xác định tần số tương đối của các alen A và a.

Lời giải:

-Cấu trúc di truyền của quần thể:

(P): 47,9% AA : 43,4% Aa : 8,7% aa

Tần số tương đối của các alen A: 47,9% + 43,4%/2 = 69,6% = 0,7

Tần số tương đối của các alen a: 8,7% + 43,4%/2 = 30,4% = 1 – 0,7 = 0,3