Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Câu nào sau đây là sai khi nói về sự biến đổi của các chỉ số sinh thái trong quá trình diễn thế?

Câu 4:

Câu nào sau đây là sai khi nói về sự biến đổi của các chỉ số sinh thái trong quá trình diễn thế?

A.Sinh khối và tổng sản lượng tăng lên, sản lượng sơ cấp tinh giảm.

B.Số lượng loài giảm, nhưng số lượng cá thể của mỗi loài tăng.

C.Lưới thức ăn trở nên phức tạp, thức ăn mùn bã sinh vật ngày càng quan trọng và quan hệ giữa các loài càng trở nên căng thẳng.

D.Kích thước và tuổi thọ của các loài đều tăng lên.

Lời giải:

Đáp án C