Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Vì sao quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở?

Câu 3:

Vì sao quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở?

Lời giải:

Quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở vì:

-Quần thể là đơn vị tồn tại, đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên.

-Quần thể đa hình về kiểu gen và kiểu hình.

-Quần thể có cấu trúc di truyền ổn định, cách li tương đối với các quần thể khác trong loài.

-Quần thể có khả năng biến đổi vốn gen dưới tác dụng của các nhân tố tiến hóa.