Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Trình bày quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến.

Câu 3:

Trình bày quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến.

Lời giải:

-Xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến:

   + Để gây đột biến có hiệu quả cao, cần lựa chọn tác nhân gây đột biến thích hợp, sử dụng liều lượng và thời gian xử lí tối ưu mới tạo được các thể đột biến mong muốn.

   + Xử lí không đúng tác nhân hoặc liều lượng không thích hợp thì cá thể sinh vật có thể bị chết hoặc giảm sức sống và khả năng sinh sản.

-Chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn:

   + Do đột biến có thể tạo ra các thể đột biến có hại, có lợi hoặc trung tính nên cần chọn lọc các thể đột biến mong muốn trong số các thể đột biến được tạo thành.

   + Có thể mỗi thể đột biến chỉ cho một tính trạng có lợi nào đó của sản phẩm giống, nên cần chọn lọc tất cả các thể đột biến này rồi cho lai với nhau để tạo ra sản phẩm cuối cùng mang tất cả các đặc tính mong muốn của giống.

   + Chọn lọc các thể đột biến mong muốn bằng cách dựa vào những đặc điểm có thể nhận biết được để tách chúng với các cá thể khác.

-Tạo dòng thuần chủng: để củng cố và nhân nhanh thể đột biến có lợi.