Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Trình bày các cách chuyển gen tạo giống vật nuôi.

Câu 3:

Trình bày các cách chuyển gen tạo giống vật nuôi.

Lời giải:

Các cách chuyển gen tạo giống vật nuôi:

-Phương pháp vi tiêm:

   + Đầu tiên lấy trứng từ con mẹ. Thụ tinh invitro (kết hợp giữa trứng và tinh trùng trong phòng thí nghiệm), cho tế bào trứng này thực hiện phương pháp vi tiêm.

   + Người ta đưa ADN mang gen cần cấy vào trứng ở giai đoạn nhân non, tức là khi hai khối ADN của giao tử đực và giao tử cái chưa kết hợp thành khối nhân 2n của hợp tử.

   + Phôi được tạo ra lại được đưa trở lại vào ống dẫn trứng của con mẹ để phôi phát triển.

-Sử dụng tế bào gốc:

   + Lấy các tế bào gốc (tế bào gốc là tế bào có khả năng phân chia mạnh trong phôi).

   + Chuyển gen.

   + Cấy trở lại vào phôi.

-Dùng tinh trùng như vectơ mang gen: Người ta bơm đoạn ADN vào tinh trùng, tinh trùng sẽ mang đoạn ADN này vào trứng khi thụ tinh.