Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Thế nào là tháp tuổi của quần thể ? Cho biết tỉ lệ giữa 3 nhóm tuổi sinh thái trong tháp tuổi của quần thể trẻ, quần thể ổn định và quần thể già.

Câu 3:

Thế nào là tháp tuổi của quần thể ? Cho biết tỉ lệ giữa 3 nhóm tuổi sinh thái trong tháp tuổi của quần thể trẻ, quần thể ổn định và quần thể già.

Lời giải:

-Tháp tuổi của quần thể: là hình tổng hợp các nhóm tuổi sắp xếp từ nhóm tuổi thấp (ở dưới) đến nhóm tuổi cao hơn.

-Quần thể gồm 3 nhóm tuổi với tỉ lệ các nhóm tuổi trong các tháp tuổi khác nhau:

   + Tháp tuổi của quần thể trẻ: tỉ lệ nhóm tuổi trước sinh sản lớn nhất, nhóm tuổi sinh sản cũng cao, nhóm tuổi sau sinh sản ít, tỉ lệ tử cũng cao. Đáy tháp rộng, cạnh vát, đỉnh tháp nhọn.

   + Tháp tuổi của quần thể ổn định: tỉ lệ nhóm tuổi trước sinh sản và sinh sản ngang nhau, tỉ lệ sinh cao bù vào tỉ lệ tử.

   + Tháp tuổi của quần thể già: tỉ lệ nhóm tuổi trước sinh sản thấp, tỉ lệ sinh thấp, không bù vào tỉ lệ tử, có nguy cơ quần thể bị diệt vong.