Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Thế nào là hiện tượng đa hình cân bằng? Hiện trượng đó được giải thích như thế nào?

Câu 3:

Thế nào là hiện tượng đa hình cân bằng? Hiện trượng đó được giải thích như thế nào?

Lời giải:

Hiện tượng đa hình cân bằng là trường hợp trong quần thể tồn tại song song một số loại kiểu hình ở trạng thái cân bằng ổn định, không một dạng nào có có ưu thế trội hơn hẳn để có thể hoàn toàn thay thế dạng khác. Hiện tượng này đảm bảo cho quần thể hay loài thích ứng với những điều kiện khác nhau của môi trường sống.

Ví dụ:

Ở người, tỉ lệ các nhóm máu: A, B, AB, O là đặc trưng và ổn định cho từng quần thể.

Trong sự đa hình cân bằng, không có sự thay thế hoàn toàn một alen này bằng một alen khác mà là sự ưu thế duy trì thể dị hợp về một gen hoặc một nhóm gen. Các thể dị hợp thường tỏ ra ưu thế hơn so với thể đồng hợp tương ứng về sức sống, khả năng sinh sản, khả năng phản ứng thích nghi trước ngoại cảnh.