Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Phân biệt thể tự đa bội và thể dị đa bội. Nêu những ứng dụng của các thể đa bội trong thực tiễn.

Câu 3:

Phân biệt thể tự đa bội và thể dị đa bội. Nêu những ứng dụng của các thể đa bội trong thực tiễn.

Lời giải:

Tự đa bội Dị đa bội - Đa bội cùng nguồn.

- Sự tăng một số nguyên lần số NST đơn bội của cùng một loài và lớn hơn 2n. Gồm đa bội chẵn (2n, 4n, 6n…) và đa bội lẻ (3n, 5n, 7n…)

- Đa bội khác nguồn.

- Cả hai bộ NST của hai loài khác nhau cùng tồn tại trong một tế bào được hình thành do lai xa kết hợp với đa bội hóa